Discussion:
€ôªG©f žò SHE œÖ€ñžû¥x?
(时间太久无法回复)
hebeiou
2003-09-13 15:02:48 UTC
Permalink
no.....§Ú­Ó€Hı±o¬O§A€ñžû¥x
--
¡° Š~«áÂàŸ·m¥ý³ø¡G¥x¿n¹q¡BÁp¹q¡B¥x·sª÷¡B·s¥úª÷³Ì·s€u§@Ÿ÷·|
¡° http://www.1111.com.tw/plan/newjob/index.asp?MasterMind=yamfn
¡° Origin : ¿»ÁŠÃà Yam.com BBS ¡» < http://bbs.yam.com >
¡° From: 61.216.60.149
€pž©
2003-09-14 05:17:15 UTC
Permalink
應該是SHE吧
: 台妹
我覺得都很台

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:218.163.*
·Q¬Ý¯«°­©_¯è°Õ!!@@
2003-09-14 06:19:33 UTC
Permalink
Post by €pž©
應該是SHE吧
我覺得都很台
水果妹!!
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子 
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下 
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人wretch.twbbs.org勝以 
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫 
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知218-168-213-202.HINET-IP.hinet.net海
=ŒPŒPšØ=o(."".)o
2003-09-14 06:34:19 UTC
Permalink
Post by €pž©
我覺得都很台
水果妹!!
噗...水果妹=.="
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.223.136.237 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
¢°¢¯€ë ====€ý====
2003-09-14 07:46:38 UTC
Permalink
※ 引述《***@kkcity.com.tw (=噗噗佩=o(."".)o)》之銘言:
: ※ 引述《***@wretch.csie.nctu.edu.tw (想看神鬼奇航啦!!@@)》之銘言:
: > 水果妹!!
: 噗...水果妹=.="
水果妹超台. .

--
 
 ★        ★
  ███ ◢█◣ ◢█◣ ██◣ ██◣ ███
  ◢█◤ █▂█ █▂█ █★█ █★█ █★
  ███ █★█ █★█ █◥◣ █◥◣ ███
   ★        ★ ψoneal

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.231.128.51
Šn·Q¥X°ê¥øª±®@^^(g)
2003-09-14 12:30:34 UTC
Permalink
·íµM¬O€ôªG©f
: €ôªG©f¶W¥x. .
€ôªG©f€X!!
S.H.E­þžÌšÓªº¥x~????
--

--
* Origin: €€€s€jŸÇ-¬üÄR€§®qBBS * From: 218.172.147.142 [€w³q¹L»{ÃÒ]
§Ú·R€pÓ}Ó}
2003-09-14 13:31:39 UTC
Permalink
Post by Šn·Q¥X°ê¥øª±®@^^(g)
€ôªG©f€X!!
S.H.E­þžÌšÓªº¥x~????
Š³€°»ò°{¥ú€T©n©f¥x¶Ü?!
­þ€@ŽL€ôªG©f?
ŠpªG¬O¥æ€jšº€@­Ó(¶Àµúµ¶)ªºžÜ¡Aªøªº «Üº}«G¡A€@ÂI³£€£¥x
šè€w¬XŽNŠ³ÂI¥x
§Ö°{€T©n©f¯u¬O¶W¯Å¥x¡AŠ³°÷¥x
--
£Q Origin: €€¿³€jŸÇ€ÑŒÏžê°Tºô <***@bbs.nchu.edu.tw> [FROM: 218-162-17-230.]
€j²Ž¿ß€p€ß²Ž
2003-09-14 15:51:19 UTC
Permalink
: šè€w¬XŽNŠ³ÂI¥x
: §Ö°{€T©n©f¯u¬O¶W¯Å¥x¡AŠ³°÷¥x
€ôªG©f°Ú ¶W¥xªº


--
¶ÈºÞ­·§jšâ¥Ž
§Ú³oÄåªá·|¥Ã»·ŠuÅ@µÛŠ¿€á«°
€£­n»¡§AšS¬Ý¹L
§Ú»·€sªºÄåªá
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G218-164-8-75.HINET-IP.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
¶ê¶êªº€ôªG
2003-09-14 16:33:48 UTC
Permalink
==> laury (練周董的歌(好難)) 提到:
: ==> ***@bbs.nchu.edu.tw (我愛小茜茜) 提到:
: : 哪一尊水果妹?
: : 如果是交大那一個(黃詠絮)的話,長的 很漂亮,一點都不台
: : 刻已柔就有點台
: : 快閃三姊妹真是超級台,有夠台
: 不好意思喔 請問一下 什麼叫「台」啊? 3q~
就很俗丫

--
你很遜耶,迅猛龍
朱孝天,孝感動天--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[unhappy]From: NK218-187-34-243.3-21.pl.apol.com.tw
¢°¢¯€ë ====€ý====
2003-09-14 14:46:37 UTC
Permalink
j***@kkcity.com.tw
2003-09-15 02:12:44 UTC
Permalink
Post by ¶ê¶êªº€ôªG
有什麼閃光三姊妹台嗎?!
哪一尊水果妹?
如果是交大那一個(黃詠絮)的話,長的 很漂亮,一點都不台
刻已柔就有點台
快閃三姊妹真是超級台,有夠台
對阿對阿!!!
我覺得交大的水果妹真的很美耶...
連女生都覺得她超美
這樣才是真的很美!!!

不過柯以柔打著水果妹的名號出來
讓我覺得很xx...
因為他並沒有黃詠絮的氣質...

我媽就說.ㄟ 柯以柔這樣也可以迷死交大男生喔..
ㄟㄟ 搞清楚 不一樣好不好..

--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.64.100.181 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
¶ê¶ê€pœÞ²zœ×
2003-09-14 14:52:45 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.nchu.edu.tw (§Ú·R€pÓ}Ó}) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@whshs.cs.nccu.edu.tw (37­ÓšS¹qž£ªº€é€l..)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡° €Þ­z¡***@bbs.nsysu.edu.tw (Šn·Q¥X°ê¥øª±®@^^(g))¡n€§»Êš¥¡G
: > Š³€°»ò°{¥ú€T©n©f¥x¶Ü?!
: ­þ€@ŽL€ôªG©f?
: ŠpªG¬O¥æ€jšº€@­Ó(¶Àµúµ¶)ªºžÜ¡Aªøªº «Üº}«G¡A€@ÂI³£€£¥x
: šè€w¬XŽNŠ³ÂI¥x
: §Ö°{€T©n©f¯u¬O¶W¯Å¥x¡AŠ³°÷¥x
®Š®Š °{«G€T©n©f³Ì¥x€F...
€£ªŸ¹D¬°€°»ò «ÜªœÄ±ªº€£³ßÅwŠo­Ì šSŠ³¥ôŠó­ìŠ]
¥H«e³£šSŠ³¹L»¡ ¯u©_©Ç...--

¡ã·R¡AšSŠ³¹ï¿ù¡ã
ŠpªGÁÙ·QŠb€@°_¡A·í¹ï€èŠV§A§CÀYªº®É­Ô
°O±oŠù¥X§Aªº€â¡AŸÖ©ê€@€U¥L·|·Pšì·Å·x

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 219.91.108.204
No.19
2003-09-14 16:37:25 UTC
Permalink
¡i Šb eggtwo (¶ê¶ê€pœÞ²zœ×) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡i Šb ***@bbs.nchu.edu.tw (§Ú·R€pÓ}Ó}) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: : ¡° €Þ­z¡***@whshs.cs.nccu.edu.tw (37­ÓšS¹qž£ªº€é€l..)¡n€§»Êš¥¡G
: : ­þ€@ŽL€ôªG©f?
: : ŠpªG¬O¥æ€jšº€@­Ó(¶Àµúµ¶)ªºžÜ¡Aªøªº «Üº}«G¡A€@ÂI³£€£¥x
: : šè€w¬XŽNŠ³ÂI¥x
: : §Ö°{€T©n©f¯u¬O¶W¯Å¥x¡AŠ³°÷¥x
: ®Š®Š °{«G€T©n©f³Ì¥x€F...
: €£ªŸ¹D¬°€°»ò «ÜªœÄ±ªº€£³ßÅwŠo­Ì šSŠ³¥ôŠó­ìŠ]
: ¥H«e³£šSŠ³¹L»¡ ¯u©_©Ç...
šS¿ù¡I³Ì¥xªº«DÄÝ°{šìžy€T©n©f€F
¥xšì€£Šæ­ò.....> <"

--

ŠÛ«H¡Ï¯º®e
¡@¡@¡@
±N·|¬OµLŸÓ¥iÀ»

=^_______^=

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.137.109
g***@bbs.mgt.ncu.edu.tw
2003-09-15 08:44:21 UTC
Permalink
==> ***@whshs.cs.nccu.edu.tw (37個沒電腦的日子..) 提到:
: ※ 引述《***@bbs.nsysu.edu.tw (好想出國企玩哦^^(g))》之銘言:
: > 水果妹丫!!
: > S.H.E哪裡來的台~????
: 有什麼閃光三姊妹台嗎?!

水果妹的照形超差的
但是
他上節目的時候就不會啦
他失敗在出了那張唱片
she唱歌又不好聽
不過滿搞笑的啦
我還是喜歡sos講話機車的人
我就是喜歡那樣講話的人

--
◎龍貓資訊天地(bbs.mgt.ncu.edu.tw)
◎[gomana]From: 61-223-121-34.HINET-IP.hinet.net
Šn·Q¥X°ê¥øª±®@^^(g)
2003-09-15 10:17:29 UTC
Permalink
: > €ôªG©f€X!!
: > S.H.E­þžÌšÓªº¥x~????
: Š³€°»ò°{¥ú€T©n©f¥x¶Ü?!
€ôªG©fªº·Ó§Î¶W®tªº
Šý¬O
¥L€Wž`¥Øªº®É­ÔŽN€£·|°Õ
¥L¥¢±ÑŠb¥X€Fšº±i°Û€ù
she°Ûºq€S€£ŠnÅ¥
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^€£µM§A°ÛºqŠnÅ¥..!??
€£¹Lº¡·d¯ºªº°Õ
§ÚÁÙ¬O³ßÅwsosÁ¿žÜŸ÷š®ªº€H
§ÚŽN¬O³ßÅwšºŒËÁ¿žÜªº€H
--

--
* Origin: €€€s€jŸÇ-¬üÄR€§®qBBS * From: 218.172.137.131 [€w³q¹L»{ÃÒ]
·Q©M§A¥h¬Ý¡ž¡ž¡K
2003-09-15 11:15:50 UTC
Permalink
¹ï°Ú¡I§H°ÛªºŠnÅ¥°Ú¡I
§Úı±ošº­ÓsheÁÙ€ñšº­Ó€ôªG©fŠn«ÜŠh­ò¡I

¡° €Þ­z¡***@bbs.nsysu.edu.tw (Šn·Q¥X°ê¥øª±®@^^(g))¡n€§»Êš¥¡G
: > €ôªG©fªº·Ó§Î¶W®tªº
: > Šý¬O
: > ¥L€Wž`¥Øªº®É­ÔŽN€£·|°Õ
: > ¥L¥¢±ÑŠb¥X€Fšº±i°Û€ù
: > she°Ûºq€S€£ŠnÅ¥
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^€£µM§A°ÛºqŠnÅ¥..!??
: > €£¹Lº¡·d¯ºªº°Õ
: > §ÚÁÙ¬O³ßÅwsosÁ¿žÜŸ÷š®ªº€H
: > §ÚŽN¬O³ßÅwšºŒËÁ¿žÜªº€H
--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
Æv«ºªº°g
2003-09-15 11:57:11 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (想和你去看☆☆…)》之銘言:
: 對啊!佚唱的好聽啊!
: 我覺得那個she還比那個水果妹好很多唷!
: ※ 引述《***@bbs.nsysu.edu.tw (好想出國企玩哦^^(g))》之銘言:
: : ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^不然你唱歌好聽..!??
差好多


SHE比她好太多了


--
比黃昏還要昏暗的東西 比鮮血還要鮮紅的東西
埋沒在混沌的時光之流裡 以汝之名孕育而生
橫列在我眼前的所有愚蠢的敵人哪 通通消失在混沌之間吧! 龍破斬!

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.230.121.110
€Ñ€Ñ·Q§A..(#^.^#)
2003-09-15 12:49:27 UTC
Permalink
Post by ·Q©M§A¥h¬Ý¡ž¡ž¡K
¹ï°Ú¡I§H°ÛªºŠnÅ¥°Ú¡I
§Úı±ošº­ÓsheÁÙ€ñšº­Ó€ôªG©fŠn«ÜŠh­ò¡I
: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^€£µM§A°ÛºqŠnÅ¥..!??
--
³ßÅw§A€ß¯k§Úªº·Pı¡K.
³ßÅw§AŠb¥G§Úªº€èŠ¡¡K.
³ßÅw¬Ý§AºÎµÛªºŒË€l¡K.
Š]¬°Š³§AŠb§Úš­®Ç¡K
== ³oŽN¬O€@ºØ©¯ºÖ ==
--
¡° Origin: »·ªF­p€€ <bbs.fec.edu.tw> 
¡° From : 218-165-15-155.HINET-IP.hinet.net
Îx§Ÿ¡K¥þ³¡³¬ŒL!!
2003-09-15 14:43:49 UTC
Permalink
€ôªG©f°Õ¡K¥xšì€£Šæ!!
¡° €Þ­z¡***@ptt.csie.ntu.edu.tw (Æv«ºªº°g)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.tscvs.ttct.edu.tw (·Q©M§A¥h¬Ý¡ž¡ž¡K)¡n€§»Êš¥¡G
: : ¹ï°Ú¡I§H°ÛªºŠnÅ¥°Ú¡I
: : §Úı±ošº­ÓsheÁÙ€ñšº­Ó€ôªG©fŠn«ÜŠh­ò¡I
: ®tŠnŠh
: SHE€ñŠoŠn€ÓŠh€F

--
 ùú¢wùß ùù ùú¢s
 ùàùðùû ¢uùù¢t ¢z ¢q ¡Œ ¢uùá ùúùùùû
 ¢x ùã¢wùý ùú¢s ùú£jùàùûùú ùÞ¢rùÞ ùù ùú¢sùß ¢uùá ùü ùø
 ¢s Oùàùû ¢wùÞùý ùúùá¢wùá ¢x¢xùãùû¢r¢s¢r ùÞ ¢x¢x¢xùúùßùã¢w¢{ ùúùý
 ¡ý ¢x¢£ ùࡹ ¢qùúùá ¢u¢t¡Žùø ùá £j¢xO¢uùá¢tùãùý1111ùø ¡Ž
 ùüùå ùà¢rùý ùý ¢| ùüùåùüùý ùý ùý ùã¢rùý ùý 

--
Origin: ¥xªF°ª°Ó bbs.tscvs.ttct.edu.tw (203.71.3.3)
92
2003-09-15 15:22:01 UTC
Permalink
SHE還有包裝過
水果妹啦…台到不行!!
: 差好多
: SHE比她好太多了

--
※ Origin: 元智大學 風之塔 <bbs.yzu.edu.tw> 
※ From : 140.124.65.1
yoko818
2003-09-15 16:37:10 UTC
Permalink
À³žÓ¬OSHE§a
: > §Ú¬O«ü.. €j®a€ñžû€£³ßÅwœÖ ?
: ¥x©f
--
¡° Origin: ¥x
--
¡° Š~«áÂàŸ·m¥ý³ø¡G¥x¿n¹q¡BÁp¹q¡B¥x·sª÷¡B·s¥úª÷³Ì·s€u§@Ÿ÷·|
¡° http://www.1111.com.tw/plan/newjob/index.asp?MasterMind=yamfn
¡° Origin : ¿»ÁŠÃà Yam.com BBS ¡» < http://bbs.yam.com >
¡° From: 210.203.63.228
¿ïšì·s»D­^€åªº³qÃÑ..
2003-09-15 19:02:04 UTC
Permalink
Post by g***@bbs.mgt.ncu.edu.tw
: 有什麼閃光三姊妹台嗎?!
閃亮三台妹無人能及~
^^^^^^^^^^推..
--
※ Origin: 元智大學 風之塔 <bbs.yzu.edu.tw> 
※ From : sw67-161-29.adsl.seed.net.tw
unknow
2003-09-16 09:36:51 UTC
Permalink
Post by §Ú·R€pÓ}Ó}
Š³€°»ò°{¥ú€T©n©f¥x¶Ü?!
šè€w¬XŽNŠ³ÂI¥x
§Ö°{€T©n©f¯u¬O¶W¯Å¥x¡AŠ³°÷¥x
¥æ€j€ôªG©f¶WÁà
¥uŠ³Šb¥æ€j€ôªGÅu¬õ¹L
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 202.159.189.150
sharon0033
2003-09-22 07:06:27 UTC
Permalink
: no.....§Ú­Ó€Hı±o¬O§A€ñžû¥x
ÃÙŠš
--
¢m ¢b¢m ¢m¢b ¢m|±¡³ø­ûŒÐž¹: 218-172-137-197.HINET-IP.hinet.net |§œ€€| ¢«
¢m ¢m ¢m¢d ¢m|ÁõÄÝ¡ž³æŠì: €€¥¡±¡³ø§œ (bbs.e-cia.net) |š¶±¡| ¢©
--
¡° Š~«áÂàŸ·m¥ý³ø¡G¥x¿n¹q¡BÁp¹q¡B¥x·sª÷¡B·s¥úª÷³Ì·s€u§@Ÿ÷·|
¡° http://www.1111.com.tw/plan/newjob/index.asp?MasterMind=yamfn
¡° Origin : ¿»ÁŠÃà Yam.com BBS ¡» < http://bbs.yam.com >
¡° From: 61.218.222.155
Do it Now
2003-09-27 16:56:32 UTC
Permalink
¡i Šb ***@ptt.csie.ntu.edu.tw (¢°¢¯€ë ====€ý====) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw (=ŒPŒPšØ=o(."".)o)¡n€§»Êš¥¡G
: : ¡° €Þ­z¡***@wretch.csie.nctu.edu.tw (·Q¬Ý¯«°­©_¯è°Õ!!@@)¡n€§»Êš¥¡G
: : ŒP...€ôªG©f=.="
: €ôªG©f¶W¥x. .

³£€£·|§r...
§Úı±o³£ÁÙÆZ€£¿ùªº
--
¥v€W³Ì±j€k€l²ÕŠX....
Gomatto
«áÃïu§Æ(Gotomaki) ªQ®úšÈÀ±(MatsuuraAya) ÃÃ¥»¬ü¶Q(Fujimotomiki)
1st SINGLE SHALL WE LOVE
€w©ó2002-11-20 RELEASE

¡° šÓ·œ:¡EšÈ€Ó€§¬P bbs.nkfust.edu.tw¡E[FROM: adsl-dyn-kao-64-176-]
继续阅读narkive:
Loading...