Discussion:
SHE ©M Jay œÖ€H®ð©ô? §A€ä«ùœÖ ?
(时间太久无法回复)
Epstein Barr
2003-09-02 15:54:11 UTC
Permalink
¶â, SHE €@²Œ !

§Ú³Ì³ßÅwªº¬O ¡u€Í¹F¥H€W£»ÅÊ€H¥H€U¡v----€k¥Í±JªÙ±M¿è

--
§º·¡·ìªºŠršåšS­þ€T­ÓŠr¡H

¡u·G¡v¡÷¡@¿³²Œ®×¡I
¡u®¢¡v¡÷¡@€€µØ€H¥ÁŠ@©M°ê¥Nªí®×¡I
¡uªù¡v¡÷¡@€£¥Î»¡€]ªŸ¹D¡G¡y§º¶ýµLªù¡z¡I
--
o ùÝùÞùÞùÞùÞùÞùÞùÞùßo¡C€ßÆF¥æ¬yªºŸôŒÙ žê°T¶Ç»Œªº¶éŠa «Ø¿v¹Ú·Qªº§O¹Ò o¡³¡C
¡Cùà»Ê¶Çùá¿v¹Ú§O¹Òùâ ¡C ¡Ýtelnet://bbs.mcu.edu.tw¡Ý o
¡³ùãùäùäùäùäùäùäùäù塳o From¡Gr183.r87.mypili.net.tw ¡C ¡³ ¡C¡C
€CŠ~€@¯Z(g)
2003-09-02 16:24:06 UTC
Permalink
³o¬Ošâ­Ó€£ŠPžôœuªºÃÀ€H­C..
ŠÓ¥B€@­Ó¬O¹ÎÊ^.€@­Ó¬O­Ó€H.«ç»ò·|®³šÓ€ñžû©O?
€£¹L§Ú­Ó€H¬O€ñžû³ßÅwS.H.E°Õ^^""
Post by Epstein Barr
§Ú³Ì³ßÅwªº¬O ¡u€Í¹F¥H€W£»ÅÊ€H¥H€U¡v----€k¥Í±JªÙ±M¿è
--

--
* Origin: €€€s€jŸÇ-¬üÄR€§®qBBS * From: 218.172.151.151 [€w³q¹L»{ÃÒ]
¹qµø¯uŠn¬Ý
2003-09-02 16:23:36 UTC
Permalink
Post by Epstein Barr
§Ú³Ì³ßÅwªº¬O ¡u€Í¹F¥H€W£»ÅÊ€H¥H€U¡v----€k¥Í±JªÙ±M¿è
§Ú€]ÆZ³ßÅwªº..........

¥i±€·s±M¿è€£¹³¥H«ešº»ò®Ô®Ô€W€f«š..............

­·®æ·PıÅÜÆZŠh
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå  ¢¢  ¡¯ From¡G218-170-1-209.HINET-IP.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
€ÓºG€F
2003-09-02 16:52:12 UTC
Permalink
Post by ¹qµø¯uŠn¬Ý
Post by Epstein Barr
§Ú³Ì³ßÅwªº¬O ¡u€Í¹F¥H€W£»ÅÊ€H¥H€U¡v----€k¥Í±JªÙ±M¿è
§Ú€]ÆZ³ßÅwªº..........
¥i±€·s±M¿è€£¹³¥H«ešº»ò®Ô®Ô€W€f«š..............
­·®æ·PıÅÜÆZŠh
€G­Ó³£¶W³ßÅwªº°Õ¡I

«e€@°}¬O³£Å¥jayªººq¡AŠÛ±qshe¥X€F€§«á

²{Šb€SšC€Ñ³£ŠbÅ¥sheªººq€F

€µ€Ñšì²{Šb¬°€î¡A€wžgrepeat¶W¹L10ŠžÅo

ǢǢ..
--
¡° Origin: ¥xÆW¬ì€j¹q€l¯ž <bbs.et.ntust.edu.tw> 
¡» From: 140.118.70.92
³á..žÓŠ¬€ß€F~~
2003-09-02 19:07:27 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.mcu.edu.tw (Epstein Barr)》之銘言:
: 嗯, SHE 一票 !
: 我最喜歡的是 「友達以上˙戀人以下」----女生宿舍專輯

ㄇ...應該比she跟五月天!

--

我隨便說的

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.223.103.21
Jason
2003-09-03 00:04:33 UTC
Permalink
※ 引述《yan1102 (好說)》之銘言:
: ※ 引述《***@bbs.et.ntust.edu.tw (太慘了)》之銘言:
: : 二個都超喜歡的啦!
: : 前一陣是都聽jay的歌,自從she出了之後
: : 現在又每天都在聽she的歌了
: : 今天到現在為止,已經repeat超過10次囉
: : 哈哈..
: 當然是Jay囉.....會創作的歌手才是王道!!!
: 不過S.H.E的歌我最愛 「熱帶雨林」和「河濱公園」
: 哈!
S.H.E裡面我只喜歡任家萱
她們的四張專輯+一張精選每一張都很棒

Jay我也很喜歡
他的四張專輯裡面只有第三張我覺得有點遜
其他三張都很讚

不過為什麼要比他們兩個??
團體應該和團體比吧??
個人的話就要和個人比較吧
金曲獎不也是這樣分開來選嗎??
我覺得應該Jay和陶吉吉來比看看吧!!
兩個都算是創作型歌手

以上純屬個人意見!(^_^)

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.166.122.92
žŒ°G
2003-09-03 00:23:39 UTC
Permalink
šâ­Ó³£€£¿ù
€£¹L€ñžû±`Å¥jayªººq....


--
³Q§A³o»ò€@°Ý,§Ú€£ªŸ¹DžÓ«ç»òŠ^µª...
ŠÓ¥B,§Ú€£€Ó³ßÅw¥Î»¡ªº...
€£¹L¥X€H·N¥~ªº...
À³žÓ»¡...
³oºØ€èªk....ªºœT¬OŽxŽ€ŠÛ€vªºÃöÁä¡C
--
¡° Origin: »·ªF­p€€ <bbs.fec.edu.tw> 
¡° From : swtn184-13.adsl.seed.net.tw
œÐ¥Îªk€å¥æœÍ
2003-09-03 01:31:09 UTC
Permalink
※ 引用【***@ptt.csie.ntu.edu.tw (過於喧囂的孤獨)】的話:
: Sorry~
: 都不支持!
我支持燕姿和陶吉吉 人氣也很旺啊
--
▌ ▁▌ ▌▁ ▌|情報員標號: 61-216-181-97.HINET-IP.hinet.net |局中| ◤
▌ ▌ ▌▃ ▌|隸屬☆單位: 中央情報局 (bbs.e-cia.net) |邑情| ◣
»ÅŒöµL€ñªº®L€Ñ...¯u
2003-09-03 02:29:47 UTC
Permalink
ŠpªG·ÓŒÐÃDªºžÜ...

§Ú€ä«ùJAY³á..Š
Post by œÐ¥Îªk€å¥æœÍ
: Sorry~
: ³£€£€ä«ù¡I
§Ú€ä«ù¿P«º©M³³ŠNŠN €H®ð€]«Ü©ô°Ú
--
* Origin: €€€s€jŸÇ-¬üÄR€§®qBBS * From: 218.165.174.177 [€w³q¹L»{ÃÒ]
@@ºu»·€@ÂI@@
2003-09-03 03:32:26 UTC
Permalink
>O<
2003-09-03 05:02:28 UTC
Permalink
※ 引述《sussus (過於喧囂的孤獨)》之銘言:
: Sorry~
: 都不支持!
+1~~~XD
鷹該是說都非常討厭牠們才對.....


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 210.202.226.228
®Š§r
2003-09-03 05:18:59 UTC
Permalink
jay
: ŒÐÃD³ošâ­Ó€H®ð³£«Ü©ô§a
: §Ú€ñžû€ä«ùS.H.E
§Ú€ñžû€ä«ù©PÀŽ~~~~
--
 ¢« 
 ¢š¢i  ¡i€€¥¿žêºÞ¡DªÝŒÖªº¬G¶m¡j ¢b¢c¢c¢d¢d¢e¢f¢g¢g¢g¢f¢e¢d¢c¢b 
 ¢g¢š¡_¡_¢k¢e¢d¢c¢b¢b¢b ¢b¢c¢d¢e¢f¢g¢h IP:140.123.174.1 
  ; ¢n  ¢ª §A...  DN:bala.twbbs.org 
 ¢ª ¡C ¢«¢š  €µ€ÑªÝŒÖ€F¶Ü¡H  FR:218-163-15-38.HINET-IP.hinet.net 
·R©Ô!œÐ·í§ÚškªB€Í
2003-09-03 12:06:43 UTC
Permalink
※ 引用【tppa (酷小兒)】的話:
: ※ 引用【***@bala.mis.ccu.edu.tw (恩呀)】的話:
: : 我比較支持周懂~~~~
: 我只支持艾拉

當然支持S.H.E!
田董.萱總.樺老大--最讚!!
--
▌ ▁▌ ▌▁ ▌|情報員標號: 218-172-132-23.HINET-IP.hinet.net |局中| ◤
▌ ▌ ▌▃ ▌|隸屬☆單位: 中央情報局 (bbs.e-cia.net) |邑情| ◣
¥R¹êªºŽ»°²~~80€À^^
2003-09-03 12:10:22 UTC
Permalink
Post by ·R©Ô!œÐ·í§ÚškªB€Í
※ 引用【tppa (酷小兒)】的話:
: 我只支持艾拉
當然支持S.H.E!
田董.萱總.樺老大--最讚!!
支持Jay^^
他越來越帥囉!!呵呵.....
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子 
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下 
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人wretch.twbbs.org勝以 
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫 
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知 218-168-206-72.HINET-IP.hinet.net海
Šn­Ó€jŠ£€H
2003-09-04 02:20:29 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.mcu.edu.tw (Epstein Barr)》之銘言:
: 嗯, SHE 一票 !
: 我最喜歡的是 「友達以上˙戀人以下」----女生宿舍專輯

這要看自己是喜歡哪種風格的歌曲
如果喜歡周杰倫的曲風就會投周杰倫
要是喜歡SHE的歌聲就會投SHE
他們各有各的支持群
就我而言
我比較喜歡SHE的歌,所以我投SHE一票
至於周杰倫,不習慣也不是很喜歡他的曲風

--
我的身體遊走在
一個熟悉又陌生的城市裡
我的心卻遺忘在
只有你的城市中...

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.166.133.80
ŠB°š«M
2003-09-04 05:29:13 UTC
Permalink
: §Ú³Ì³ßÅwªº¬O ¡u€Í¹F¥H€W£»ÅÊ€H¥H€U¡v----€k¥Í±JªÙ±M¿è
³o­n¬ÝŠÛ€v¬O³ßÅw­þºØ­·®æªººqŠ±
ŠpªG³ßÅw©PªN­ÛªºŠ±­·ŽN·|§ë©PªN­Û
­n¬O³ßÅwSHEªººqÁnŽN·|§ëSHE
¥L­ÌŠUŠ³ŠUªº€ä«ùžs
ŽN§ÚŠÓš¥
ŠÜ©ó©PªN­Û¡A€£²ßºD€]€£¬O«Ü³ßÅw¥LªºŠ±­·
JAY Š³€~µØ
¢á¢é¢õ¢õ¢ñ¡@¢Ô¢÷£A
€TŠÌ¡Dª°

--
* Origin: €€€s€jŸÇ-¬üÄR€§®qBBS * From: 61.216.200.61 [€w³q¹L»{ÃÒ]
ŠÏ
2003-09-04 05:52:50 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.nsysu.edu.tw ( 冰馬俑 )》之銘言:
: > 這要看自己是喜歡哪種風格的歌曲
: > 如果喜歡周杰倫的曲風就會投周杰倫
: > 要是喜歡SHE的歌聲就會投SHE
: > 他們各有各的支持群
: > 就我而言
: > 我比較喜歡SHE的歌,所以我投SHE一票
: > 至於周杰倫,不習慣也不是很喜歡他的曲風
: JAY 有才華
: Sammi Fox
: 三米.狐
:
jay!!!!!!


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.163.216.8
œÐ¥Îªk€å¥æœÍ
2003-09-04 06:49:43 UTC
Permalink
※ 引用【***@ptt.csie.ntu.edu.tw (羊)】的話:
: ※ 引述《***@bbs.nsysu.edu.tw ( 冰馬俑 )》之銘言:
: : JAY 有才華
有才華是不錯
可別江郎才盡啊
: : Sammi Fox
: : 三米.狐
: jay!!!!!!
--
▌ ▁▌ ▌▁ ▌|情報員標號: 61-216-181-163.HINET-IP.hinet.net |局中| ◤
▌ ▌ ▌▃ ▌|隸屬☆單位: 中央情報局 (bbs.e-cia.net) |邑情| ◣
§Ú¬O¿ß¡A€£¬O·à€l
2003-09-04 08:47:42 UTC
Permalink
※ 引述《***@bbs.nsysu.edu.tw ( 冰馬俑 )》之銘言:
: > 這要看自己是喜歡哪種風格的歌曲
: > 如果喜歡周杰倫的曲風就會投周杰倫
: > 要是喜歡SHE的歌聲就會投SHE
: > 他們各有各的支持群
: > 就我而言
: > 我比較喜歡SHE的歌,所以我投SHE一票
: > 至於周杰倫,不習慣也不是很喜歡他的曲風
: JAY 有才華
SHE 人可愛歌好聽

--
 /\ /\── 
 /(*'-')/\
 ┌─∪ ∪┐\/
/│ toplin │/ 
 └───—┘ 

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 218.160.30.187
¡¹ªY¥J¡ð¡ž
2003-09-06 11:33:26 UTC
Permalink
jayŸÌ¹ê€O
sheŸÌ€T€K
¡° €Þ­z¡***@ptt.csie.ntu.edu.tw (§Ú¬O¿ß¡A€£¬O·à€l)¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.nsysu.edu.tw ( ŠB°š«M )¡n€§»Êš¥¡G
: : JAY Š³€~µØ
: SHE €H¥i·RºqŠnÅ¥

--
¡° Origin: ¥x€jŸ÷±ñ [140.112.14.4] ¡» From: KH210-203-14-211.3-16.pl.ebtnet.net
继续阅读narkive:
Loading...